תנאי שימוש באתר בלדרות בינ"ל

אתר הבלדרות הבינ"ל של אוריין לוגיסטיקה בע"מ מאפשר השלמת תהליך שחרור וקבלת משלוח אשר נשלח על ידי לקוח אוריין מחו"ל לנמען בישראל, לרבות מעקב אחר המשלוח, שחרור מהמכס, הדפסת שטר מטען, שמירת פרטי אנשי קשר, העברת ניירת ונתונים רלוונטיים, ביצוע פעולות נוספות שקשורות למשלוח, תשלום דמי טיפול ותשלומי מיסים וכיו"ב (להלן יחד: "השירות/ים"; "האתר").

כל השירותים שניתן לבצע באתר כפופים ובהתאם להסכם ולתנאי השימוש של אוריין אל מול לקוחותיה.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן.

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "המשתמש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

*בכל מקום בתנאים אלה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

 

תכני האתר

אוריין עושה מאמצים רבים כדי לרכז, לעבד ולהציג את הנתונים המתייחסים לשירות בצורה מדויקת ומעודכנת ככל הניתן. עם זאת, יתכן כי בתהליך הקליטה, העיבוד, או ההצגה של הנתונים באתר יפלו טעויות ו/או יחולו עיכובים, והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ואין ולא תהיינה לו תביעות או טענות בקשר לכך.

באתר עשויים להימצא קישורים (LINKS) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן- "האתרים הקשורים"). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש באתר בלבד. אוריין אינה ולא תהיה אחראית למידע, לתכנים ולכל המצוי באתרים הקשורים. כמו כן, אין לפרש את הקישורים באתר אוריין כמתן אישור, המלצה או העדפה של אוריין לאותם אתרים קשורים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו/או למפעילי האתרים הקשורים.

אוריין תהייה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסיר מאתר אוריין קישורים או תכנים, כולם או חלקם ו/או לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, פעולות באתר על פי שיקול דעתי הבלעדי.

 

הרשמה, השימוש באתר

המשתמש ישתמש באתר אך ורק לצורך שחרור וקבלת משלוח אשר נשלח עבורו מחו"ל על ידי לקוח אוריין.

הלקוח ו/או המשתמש אינו מורשה לשנות, להתערב או להפסיק פעולות, תפקודיות או אבטחתיות באתר; לסכל, להסיר, למנוע, לעקוף, לבטל פעילות או בכל צורה אחרת להערים על מנגנוני ההגנה של האתר; לבצע הנדסה הפוכה, לקמפל, לפרק או להפיק קוד מקור, רעיונות יסודיים, אלגוריתמים, מבנה או צורת ארגון של האתר; להשכיר, להחכיר, לתת רישיון משנה, להלוות או בכל צורה אחרת להפיץ את האתר.

 

השירותים, שינויים בהם והפסקתם

השירותים והמידע באתר ניתנים כמו שהם (AS IS) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אוריין רשאית להפסיק בכל עת, וללא התרעה, את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

הלקוח ו/או המשתמש מעניק לאוריין את הרשות להשתמש בכל הנתונים, המסמכים או בכל מידע אחר שהועבר על ידי המשתמש ו/או הלקוח לאוריין באמצעות האתר (להלן: "מידע") למטרות שמוגדרות בפעולות במסגרתן נעשה שימוש במידע. האמור בסעיף זה כולל שימוש במידע לצורך תפעול והפצה של המשלוח. המשתמש יישא באחריות בלעדית ויחויב בשיפוי מלא של אוריין בגין כל תביעה, הפסדים, נזקים או הוצאות אחרות שיגרמו לאוריין ו/או למי מטעמה בקשר עם שימוש או הסתמכות על המידע.

המשתמש אחראי על כל הפעולות שמתבצעות דרך האתר, לרבות אך לא רק, שימוש בפונקציית ההודעות, בהתאם לחוקים המתאימים ובפרט בהתאם לחוקי תחרות, הגנה על מידע, הגנה על פרטיות וחוקי המכס. המשתמש נותן אישורו לקבלת אימייל או הודעת SMS מאוריין, או קבלת כל נתון, מסמך, או מידע אחר שיישלח בצורה אלקטרונית ובאופן כללי.

הלקוח ו/או המשתמש ישתמש בפונקציות האבטחה המוצעות באתר, ויפעל על פיהן. הלקוח ו/או המשתמש ישמור על הרשאות השימוש והגישה שניתנו לו בסודיות, יגן עליהם מפני שימוש ע"י צד שלישי שאינו מורשה ולא יחשוף אותן למשתמשים שאינם מורשים.

הלקוח ו/או המשתמש מתחייב להודיע באופן מידי לאוריין לגבי שימוש לא מורשה בחשבון או בסיסמת הלקוח ו/או המשתמש, או כל פרצת אבטחה אחרת.

הלקוח ו/או המשתמש ינקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לוודא שהוא לא מעביר או מקבל וירוסים, "תולעים" או כל תוכנה אחרת שעלולה או מיועדת להזיק, להתערב, להפריע או להפקיע כל מערכת, נתונים או מידע כלשהו באתר.

הלקוח ו/או המשתמש יוודא שכל המידע שמועבר על ידו לאוריין הינו מלא, נכון ומדויק. הלקוח ו/או המשתמש יישא באחריות בלעדית בגין כל נזק או השלכותיו שיגרמו כתוצאה מהעברת מידע לא נכון או לא מדויק או חלקי.

האתר, כמו גם השירותים, נמצאים בפיתוח מתמיד. לפיכך, ומבלי לגרוע מכל זכות שבדין, אוריין תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור אליהם- והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בתחום זה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, טעויות וכיו"ב.

 

תשלום

במידת הצורך, יחויב המשתמש לשלם לאוריין תשלומים עבור השירותים המבוצעים עבור המשתמש בקשר עם קבלת המשלוח ושחרור מהמכס, בהתאם למחירון המפורסם באתר. לצורך ביצוע תשלומים על ידי המשתמש הקשורים בשחרור ובקבלת המשלוח, מופנה המשתמש לתשלום באמצעות אתר מקושר של חברת אינטרספייס בע"מ; המשתמש מסכים לכך שאוריין תעביר לצד השלישי את המידע הנדרש לצורך ביצוע החיוב. ידוע למשתמש, כי פרטי האשראי אינם נמסרים לאוריין, אלא לצד השלישי. עם ביצוע התשלום, מעביר הצד השלישי לאוריין רק את ארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי של הגורם המשלם. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בכל הנוגע לביצוע תשלומים באתר הצד השלישי.

 

אחריות 

אוריין לא תישא באחריות בכל הנוגע לאתר ולשימוש בו, הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת. אוריין אינה מבטיחה שהאתר יהיה נגיש ללא הפערה ו/או נטול פגמים ותקלות, או שהאתר או השרתים עליהם הוא מצוי נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. אוריין אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל ענין אחר.

חברת אוריין, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, לא יישאו באחריות כלשהי בכל הקשור לאתר ו/או לשירות המידע ו/או לאתרים הקשורים (לרבות אתר אינטרספייס בע"מ) ו/או לנתונים המצויים באתר ו/או באתרים הקשורים, דיוקם  ו/או שלמותם ו/או איכותם, ו/או באשר לשימוש בנתונים האמורים ו/או ההסתמכות עליהם ע"י המשתמש באתר ו/או מי מטעמו ו/או באשר להפסקת השירותים הניתנים בו מכל סיבה שהיא, כולם או חלקם ו/או שינויים בהם, או לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או מכל סוג אחר שיגרמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות כאמור, לרבות אבן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע ו/או כל דבר אחר, והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד אוריין /או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר ו/או האתרים הקשורים, ובכלל זה בגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים להם כתוצאה מכך.

 

שיפוי

במקרה שיגרם לאוריין ו/או מי מטעמה נזק, הפסד או הוצאה, לרבות בשל דרישות או תביעות צד ג, בקשר עם שימוש שלך ו/או של כל מורשה ו/או שלוח מטעמך באתר שלא על פי תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין, אוריין תהיה זכאית לשיפוי ו/או לפיצוי מיד עם דרישתה הראשונה, במלוא סכומי כל נזק, הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לה כאמור.

 

קניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, כולל ומבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היוצרים באתר, לרבות בעיצוב האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן ותשארנה רכוש אוריין. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו זולת השימוש לקבלת מידע לצרכים אישיים של המשתמש על-פי תנאי שימוש אלה, אלא בהיתר מפורש ובכתב מאוריין.

 

פרטיות

אוריין תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש, כמפורט להלן:

  1. לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
  2. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים מעת לעת בין באמצעות האתר ובין מחוצה לו, על ידי אוריין או חברות הקשורות בה למשתמש.
  3. לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
  4. על-פי הוראות כל דין או הסכם עם המשתמש, לרבות הוראות אחרות של תנאי שימוש אלה, ולרבות על-פי דרישה של רשות מוסמכת או צו של ערכאה שיפוטית;
  5. לשם אכיפת מי מתנאי השימוש באתר כנגד המשתמש;
  6. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
  7. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;
  8. אף שבדעת אוריין לנקוט באמצעים לשמירת המידע שיימסר ע"י המשתמש ו/או שייאסף כאמור, מוסכם כי כל העברת מידע על ידי המשתמש באתר נעשית על אחריותו, ולמשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד.

המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע ומסכים שהאתר עושה שימוש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש של המשתמש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

'עוגיות' (Cookies) - הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר  ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים באתר שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

הלקוח מאשר בזאת כי הוא קיבל הסכמה מתאימה לכל מידע אישי מצד שלישי המעורב במשלוח להעברת הפרטים האישיים שלו לאוריין.

מדיניות הפרטיות של אוריין בקשר עם שימוש באתריה מצורפת ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

חסימה

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, אוריין שומרת לעצמה את הזכות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצורך הגנה על עצמה, להגביל ו/או לחסום את הגישה לאתר ו/או למנוע את האפשרות מלעשות בו שימוש, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי שימוש.

שינויים בתנאי השימוש

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אוריין. במידת האפשר תינתן על ידי אוריין הודעה על שינויים מהותיים. המשך שימוש באתר לאחר שינוי תנאי השימוש יהווה הסכמה מצד המשתמש לשינוי.

 

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר יודיע המשתמש מיידית על כך למנהל האתר דרך דף צור קשר. כמו כן מוסכם כי בעלי האתר ומנהליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר. המשתמש מתחייב שלא יהיו לא טענות, תביעות או מענות כלפי בעלי האתר ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר. עם זאת מתחייב האתר, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

 

דין מקום ושיפוט 

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל בלבד, וזאת בכפוף לזכות אוריין לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם. כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.