תנאי משלוח ותשלום

 תנאי משלוח ותשלום

 1. א.  התנאים המפורטים להלן מהווים את תנאי ההתקשרות היחידים והבלעדיים שבין הלקוח לבין החברה בקשר עם שירותי בלדרות והובלה פנים ארצית שתעניק ללקוח מעת לעת ("השירותים").


ב.  הסכם ההתקשרות יחול בכל מקרה בו המשלוח (מסוג חבילה או מעטפה או משטח, להלן: "משלוח") הוזמן על ידי הלקוח, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אם הזמין הלקוח משלוח כאשר השולח בפועל ו/או הנמען הינם צד ג', או אם אישר הלקוח משלוח של צד ג' על חשבונו.

 

 1. תדירות איסוף/מסירות משלוחים על ידי החברה יבוצעו בהתאם לאלפון הישובים של החברה, המתפרסם באתר האינטרנט של החברה www.orian.com, כפי שיעודכן ויהיה בתוקף מעת לעת ("אלפון הישובים"). בנוסף, החברה מציעה, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איסוף ו/או מסירת משלוחים גם בישובים אשר אינם נכללים באלפון הישובים ("ישובים נוספים").

 

 1. משלוחים יאספו וימסרו במועדים כדלקמן:

א. משלוחים יאספו, בכפוף לתדירות ההגעה ולימי האיסוף כפי שמופיעים באלפון הישובים, בימים א'-ה' בין השעות 17:00-8:00 ובערבי חג בתאום מראש.

החברה לא תהיה אחראית למשלוחים אשר לא נאספו על ידה, לרבות לכל איחור ו/או אבדן ו/או נזק ו/או הפסד אשר נגרמו ללקוח כתוצאה מאי ביצועו של האיסוף, במועד או בכלל.

ב.  מסירת משלוחים תתבצע, בכפוף לתדירות ההגעה ולימי האיסוף כפי שמופיעים באלפון הישובים, בימים א'-ה' בין השעות 17:00-08:00, בכפוף לאמור להלן:

(1) במסירה לבית עסק, יימסר המשלוח ביום העסקים העוקב ליום האיסוף;

(2) במסירה שאינה לבית עסק, יימסר המשלוח בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום האיסוף.

להסרת ספק, ימי ו' ערבי חג, שבתות, חגים וימי שבתון לא יבואו במניין ימי העסקים כאמור.

בערבי חג ימסרו רק משלוחים שצוין על גבי תעודת המשלוח "פיזור ערב חג" וכן, סומנו במדבקת "פיזור ערב חג " מיוחדת של החברה.

ג.  משלוחים מאת ו/או אל ישובים נוספים כהגדרתם לעיל, יאספו וימסרו במועדים ועל פי התנאים החלים אצל החברה לגבי ישובים אלה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

ד.  החברה לא תהיה אחראית לאיחורים במסירת משלוחים הנגרמים בגין כתובת בלתי מדויקת או מסיבות הקשורות לשולח או לנמען או מנסיבות המהוות כוח עליון ו/או מנסיבות שאינן בשליטתה של החברה.

 

 1. החברה תשמור אצלה למשך 90 ימים מהיום בו נמסר המשלוח לנמען את חתימת מקבל המשלוח על גבי המסופון.

 

 1. במידה והמשלוח לא נמסר לנמען מסיבה אשר אינה קשורה בחברה לאחר שלושה ניסיונות מסירה ו/או לא נדרש על ידי הנמען או שהלה מסרב לקבלו, יוחזר המשלוח ללקוח על חשבונו.

 

 1.  א.  הלקוח מתחייב שלא למסור לחברה למשלוח תכשיטים, מתכות עדינות או יקרות, אבנים יקרות, דברי אמנות, עתיקות, המחאות, ניירות ערך, מזומנים, מסמכים סחירים ודברי ערך דומים (להלן ביחד: "דברי ערך"), אלא אם ביטח הלקוח את דברי הערך בפוליסת ביטוח הכוללת סעיף ויתור על זכות שיבוב כלפי החברה, או אם דברי הערך נשלחו על אחריותו הבלעדית של הלקוח. להסרת ספק, החברה לא תישא באחריות בגין אובדן/גניבה/נזק לדברי הערך, מעבר למגבלת האחריות הקבועה בהסכם זה ובהצעת המחיר.

ב.       בנוסף, הלקוח מתחייב שלא למסור לחברה למשלוח חומרים, ציוד או כלים מסוכנים או שעלולים להוות סיכון או לגרום נזק, לרבות חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993 (להלן ביחד: "חומרים מסוכנים").

ג.       מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה אינה אחראית, והלקוח פוטר ומשחרר אותה באופן מוחלט ובלתי חוזר, בשמו ובשם חליפיו ובאי כוחו, מכל אחריות - לרבות רשלנות - לנוזלים, לדברים שבירים או ארוזים באריזה לקויה, לרבות משלוחים הדורשים הובלה בקירור או המועדים להינזק או להתקלקל, אלא אם נגנבו או אבדו מסיבה שאינה קשורה לטיבם, שאז תחול האחריות הרגילה של החברה לפי סעיף 7 להלן.

ד.       להסרת ספק, בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או גניבה של דברי ערך ו/או חומרים מסוכנים ו/או פרטים האמורים בסעיף 6ג. לעיל, והלקוח פוטר את החברה ומשחרר אותה באופן מוחלט ובלתי חוזר, בשמו ובשם חליפיו ובאי כוחו, מכל אחריות כאמור. להסרת ספק, לא יהיה בקבלה על ידי החברה למשלוח של איזה מהדברים האמורים לעיל כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עמם.

ה.      שלח הלקוח משלוח בניגוד להוראות הקבועות בסעיף 6.ב. או 6.ג. לעיל, והמשלוח גרם נזק לצד ג' כלשהוא ו/או לחברה, ישפה הלקוח את החברה ויפצה אותה על כל נזק, הוצאה ותשלום שיגרמו לה ו/או שתידרש לשאת בהם בקשר עם כך, וזאת בתוך 14 ימים מיום שקיבל את דרישתה של החברה בכתב.

 

 1.  א.   אחריות החברה, עובדיה, מנהליה וכל הפועל בשמה ו/או מטעמה במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות,  הן באחריות אישית והן באחריות שילוחית לפי כל דין, הן לפי חוזה, הן בנזיקין והן אחרת, לרבות רשלנות וזדון, תהיה מוגבלת במקרה של אובדן או גניבה של המשלוח עד לסך של 1,000 ₪ כולל מע"מ למשלוח או עלות המוצר שבתוך המשלוח (כפי מצבו במועד המשלוח, ללא רווח גלום ובהתאם לחשבונית עלות שיציג הלקוח לחברה), כנמוך מבניהם.

  במקרה של אובדן או גניבה של משטח, תהיה אחריותה של החברה מוגבלת בהתאם לאמור לעיל עד לסך של 10,000 ₪ כולל מע"מ או עלות תכולת המשטח כפי שנשלח (כפי מצבו במועד המשלוח, ללא רווח גלום ובהתאם לחשבונית עלות שיציג הלקוח לחברה), כנמוך מבניהם.

ב.    בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפי הלקוח ו/או השולח (ככל שאינו הלקוח) ו/או הנמען לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שייגרמו למי מהם, בעקבות כל נזק למשלוח ו/או אבדנו ו/או גניבתו, ולכל הקשור בו.

ג.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם כי אם ביקש השולח כי החברה תקבל מהנמען כנגד מסירת המשלוח המחאה בגוביינא להעברתה לשולח ו/או לכל אדם או גוף אחר ("המחאת הגוביינא"), אחריות החברה בגין אובדן או גניבת המחאת הגוביינא (אף אם נגבתה ע"י צד ג' כלשהו), מוגבלת עד לעלות ביטול ההמחאה ודמי המשלוח בגין איסוף המחאה חלופית מהנמען ומסירתה ללקוח.

          אחריות החברה בקשר עם המחאת הגוביינא הינה אך ורק להמחאה שאינה סחירה (המחאה משורטטת למוטב בלבד, משוכה ל: שם השולח בלבד (ללא המילה "פקודת") ולהעברתה (כפוף לקבלתה מהנמען).

          החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לתוקפה, אפשרות גבייתה, סכומה, מועד פירעונה או כל פרט אחר הקשור בה.

ד.     מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם כי אם ביקש השולח כי החברה תקבל מהנמען ותעביר לשולח ו/או לכל אדם או גוף אחר תעודת משלוח כנגד מסירתו של המשלוח ("טופס חוזר"), לא תהיה החברה אחראית לאובדן או גניבת הטופס החוזר, אם מצוי בידי החברה אישור אחר בדבר מסירת המשלוח (ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור חותמת או חתימה על גבי אישור מסירה, לרבות במסופון, או על גבי טופס תפוצת המשלוחים של החברה). מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו, אחריות החברה בגין כל הקשור בטופס חוזר, ובכלל זה מחדל באי איסופו, אובדנו או גניבתו, תהיה מוגבלת לסכום עד לסך של 1,000 ₪ כולל מע"מ.

 ה.    אחרה החברה במסירת משלוח ליעדו במשך שני ימי  עסקים או יותר מעבר למועד הרלוונטי הנקוב בסעיף 3 לעיל אזי, למעט במקרה של איחור במסירת המשלוח שנגרם כתוצאה ישירה או עקיפה של איזה מהנסיבות המפורטות בסעיף 3ה לעיל (אשר בגינו אין החברה אחראית כלל), יינתן ללקוח זיכוי מלא של דמי המשלוח ששולמו בפועל בגין אותו משלוח ופרט לכך לא תהיה ללקוח, לשולח (אם אינו הלקוח) או לכל אדם או גוף אחר כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם איחור במסירת המשלוח.

להסרת ספק, האמור בסעיף 7ב. לעיל יחול גם במקרה של איחור במסירת משלוח ליעדו כמפורט בסעיף זה.

ו.      הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שבקביעת התעריפים בגין השירותים המוענקים לו על ידי החברה נלקחה על ידי החברה בחשבון, בין היתר, הגבלת האחריות וחלוקת הסיכונים המפורטות בסעיפים 6-7 לעיל, אשר אלמלא נקבעו כמפורט לעיל,היה הלקוח נדרש לשלם סכומים גבוהים יותר בגין השירותים המוענקים לו כאמור.

 

8. א.  הלקוח יודיע לחברה בכתב על מקרה של אי מסירה של משלוח בתוך 21 ימים ממועד מסירת המשלוח לחברה. לאחר תום המועד האמור, לא תהיה החברה אחראית בכל הקשור או הנובע מגניבה או אובדן של המשלוח.

ב.     החברה תסיים את בדיקתה לגבי כל תלונה על גניבה או אובדן כאמור בתוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה אודותיה או מיום המצאתם לידיה של אחרון המסמכים והפרטים הדרושים לה לבירורה של התלונה כאמור, כמאוחר מבניהם. לא נמסרו המסמכים והפרטים כאמור לידי החברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד דרישת החברה, תהא החברה רשאית לגנוז את התלונה ולא תהיה לה אחריות כלשהי בקשר עם גניבה או אובדן של המשלוח כאמור.

 

9. א.   מוסכם ומובהר כי דמי פירוט משלוחים, חשבונות החברה וכרטיס הלקוח בהנהלת החשבונות של החברה יהיו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם, לרבות הסכום הקצוב הנקוב בהם. לא הודיע הלקוח בכתב, בתוך 7 ימים ממועד קבלת החשבון מהחברה, על התנגדותו לפירוט המשלוחים המופיע בחשבון ו/או החיוב בגינם, יהווה החשבון ראיה לאמיתות תוכנו והלקוח יהיה מנוע מלהעלות כל טענה נגד החשבון וכל פרט האמור בו.    

ב.     הלקוח מתחייב לשלם את חשבונות החברה במלואם ובמועדם והוא לא יהא רשאי לקזז מהם סכום כלשהו אלא אם קיבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב או כנגד זיכויים שיוצאו, אם יוצאו לו, ע"י החברה.

 ג.     בגין כל חשבון שלא יפרע במועדו ישלם הלקוח לחברה ריבית פיגורים בשיעור של פריים + 3% לשנה בגין התקופה שמהמועד הקבוע לתשלום החשבון ועד למועד התשלום בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת שתעמוד לחברה כנגד הלקוח.

 ד.     בנוסף תהא החברה רשאית לעכב ברשותה משלוחים ו/או מסמכים של הלקוח שהגיעו ו/או שיגיעו לחברה והמצויים בחזקתה של החברה ו/או מי מטעמה, להבטחת הפירעון המלא של כל יתרת חובו של הלקוח כלפי החברה, הנובע מכל שירות שתעניק ו/או העניקה החברה ללקוח (לרבות שירותים שאינם מוסדרים בהסכם זה), בין אם החוב נובע מהמשלוחים ו/או המסמכים המעוכבים ובין אם לאו, בין אם מדובר בחוב קיים ובין אם מדובר בחוב עתידי. החברה תודיע ללקוח בכתב על המשלוחים ו/או המסמכים המעוכבים בחצריה ותנקוב בסכום החוב כנגדו הם מעוכבים. להסרת ספק, מובהר כי זכות החברה כאמור בסעיף 9ד זה הינה בנוסף על כל זכות עיכבון הנתונה לה על פי כל דין. מובהר, כי עם מימוש זכות העיכבון המוקנית לה כאמור, יהא מעמדה של החברה ביחס לטובין המעוכב כ'שומרת חינם', כמשמעות המונח החוק השומרים, תשכ"ז-1967.

 

10. א.     לשם קבלת שירותים בתאם להוראות הסכם זה, יעביר הלקוח לחברה מידע ונתונים אודות הנמענים;

ב.    ככל שהלקוח יבקש לקבל שירותים המיועדים לנמענים עסקיים, הלקוח יעביר לידי החברה מידע אודות הנמענים ובכלל זה את כל המידע הדרוש לחברה לשם מתן השירותים (להלן: "המידע אודות חברות ועסקים").

ג.     ככל שהלקוח יבקש לקבל שירותים לנמענים פרטיים (להלן: "הנמענים הפרטיים"), הלקוח יעביר לידי החברה מידע אודות הנמענים הפרטיים, ובכלל זה את כל המידע הדרוש לחברה לשם מתן השירותים, לרבות שם מלא, כתובת, פרטי התקשרות וכן, כל מידע נוסף הנדרש לחברה (להלן: "המידע אודות נמענים פרטיים"). המידע אודות חברות ועסקים והמידע אודות נמענים פרטיים יכונה בסעיף זה ביחד: "המידע").

ד.    הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של המידע וכי המידע אודות נמענים פרטיים התקבל ומתקבל, מנוהל ומוחזק במאגרי המידע של הלקוח ומועבר לחברה בהתאם להוראות דיני הגנת הפרטיות.

ה.    החברה  תשמור את המידע במערכותיה והיא תיישם ביחס למידע אמצעי אבטחת מידע כמפורט בנספח אבטחת מידע המצורף לנספח זה ותהא רשאית לבצע כל פעולת עיבוד אשר דרושה לשם מתן השירותים .

ו.     החברה תהא רשאית לספק את השירותים וכל חלק מהם באמצעות צדדים שלישיים ולשם כך להעביר אליהם את המידע הנדרש למתן השירותים.

 

11.        כתובתו של הלקוח לצורך משלוח הודעות, לרבות מסירה של כתבי בית דין, תהיה כמפורט בהסכם ההתקשרות, וכל הודעה שתשלח ללקוח בדואר רגיל תחשב כאילו נתקבלה בידי הלקוח 3 ימים מיום משלוחה מבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, במועד מסירתה.

 

 

 

נספח אבטחת מידע

 

 • חומת אש (Firwall) להגנה מפני חדירות מבחוץ וסינון הכניסה לאתרים חיצוניים על ידי משתמשי הקצה;
 •  אבטחת רשת וגישה מרחוק (לרבות אמצעי אבטחה כגון שימוש בהזדהות חזקה, הצפנה מקצה לקצה וניטור מוגבר בגישה מרחוק לרשת החברה);
 • מערכת siem  שמנתחת את הלוגים של התקני אבטחת מידע הקיימים ברשת ומציגה התראות על התנהגות חריגה

àניהול סיסמאות ואמצעי הזדהות, הרשאות ובקרת גישה.

 • בקרה וניטור של פעולות המתבצעות בנכסי המידע כדי לאפשר להתחקות אחר פירוט הרישום לצורך ביקורת, זיהוי של פעילות בלתי מורשה, תחקור לאחר מעשה ומניעת התכחשות;
 • אנטי-וירוס ו- send box;
 • חסימה של התקנים ניידים;
 • אבטחה פיסית וסביבתית של סביבת העבודה.