"אוריין" הינו אתר ברשת האינטרנט  בו ניתן למצוא מידע על השירותים הלוגיסטיים הניתנים על ידי  חברת אוריין בע"מ לרבות מידע על תנועות משלוחים, הנמסרים עבור לקוחות אוריין (להלן - " שירות המידע").

 

תנאי השימוש להלן אינם גורעים ואינם באים במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין אוריין לבין המשתמש באתר.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן.

 

על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים.

 

*בכל מקום בתנאים אלה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

 

 

תכנים ושירות המידע 

אוריין עושה מאמצים רבים כדי לרכז, לעבד, ולהציג את הנתונים של שירות המידע בצורה מדוייקת ותוך זמן קצר מעת קבלתם ב- אוריין.

 

עם זאת, יתכן כי בתהליך הקליטה, העיבוד, או ההצגה של הנתונים באתר יפלו טעויות ו/או יחולו עיכובים, והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ואין ולא תהיינה לו תביעות או טענות בקשר לכך.

 

באתר "אוריין" עשויים להימצא קישורים (LINKS) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן- "האתרים הקשורים"). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש באתר בלבד.

 

אוריין אינן ולא יהיו אחראיות למידע, לתכנים ולכל המצוי באתרים הקשורים. כמו כן, אין לפרש את הקישורים באתר "אוריין" כמתן אישור, המלצה או העדפה של אוריין לאותם אתרים קשורים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו/או למפעילי האתרים הקשורים.

 

אוריין תהייה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסיר מאתר "אוריין" קישורים הקיימים בו אותה עת, כולם או חלקם, ואין מוטלת על אוריין כל חובה להוסיף קישורים נוספים כלשהם.

 


קניין רוחני 

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, כולל- מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היוצרים באתר "אוריין", לרבות בעיצוב האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן ותשארנה רכוש אוריין. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו זולת השימוש לקבלת מידע לצרכים אישיים של המשתמש על-פי תנאי שימוש אלה, אלא בהיתר מפורש ובכתב מ- אוריין.

 

 

השירותים, שינויים בהם והפסקתם

השירותים והמידע באתר "אוריין" ניתנים כמות שהם (AS IS).לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.

 

השירותים באתר "אוריין" ניתנים בלא תשלום, ו- אוריין רשאית להפסיק בכל עת, וללא התרעה, את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

 

אתר "אוריין", כמו גם שירות המידע, נמצאים בבניה מתמדת. לפיכך, ומבלי לגרוע מכל זכות שבדין, אוריין - יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור אליהם- והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

 

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בתחום זה. מטבעם,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, טעויות וכיו"ב.

 

 

אחריות  

חברת אוריין, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, לא ישאו באחריות כלשהי בכל הקשור לשירות המידע ו/ואו לאתרים הקשורים ו/ואו לנתונים המצויים באתר "אוריין" ו/או באתרים הקשורים, דיוקם  ו/או שלמותם, ו/או באשר לשימוש בנתונים האמורים ו/או ההסתמכות עליהם ע"י המשתמש באתר ו/או מי מטעמו, ו/או באשר להפסקת השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, ו/או שינויים בהם, או לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או מכל סוג אחר שיגרמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות כאמור, והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד אוריין /או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר "אוריין" ו/או האתרים הקשורים, ובכלל זה בגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים להם כתוצאה מכך.

 

 

דין מקום ושיפוט  

על השימוש באתר "אוריין" יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות אוריין לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם. כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

 

 

פרטיות

גישה לחלק משירות המידע באתר "אוריין" טעונה הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי מזהה, בין היתר, שם, מספר טלפון ודואר אלקטרוני. אוריין תהיינה רשאיות לעשות שימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש לצורך הרשמתו ו/או במסגרת פעילותו באתר, ובמידע שייאסף על ידיהן אודות פעילות המשתמש באתר, כמפורט להלן:
 

  1. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
  2. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים מעת לעת בין באמצעות האתר ובין מחוצה לו, על ידי אוריין או חברות הקשורות בה למשתמש. 
  3. לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
  4. על-פי הוראות כל דין או הסכם עם המשתמש, לרבות הוראות אחרות של תנאי שימוש אלה, ולרבות על-פי דרישה של רשות מוסמכת או צו של ערכאה שיפוטית;
  5. לשם אכיפת מי מתנאי השימוש באתר כנגד כנגד המשתמש;
  6. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
  7. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;
  8. אף שבדעת אוריין לנקוט באמצעים לשמירת המידע שיימסר ע"י המשתמש ו/או שייאסף כאמור, מוסכם כי כל העברת מידע על ידי המשתמש באתר "אוריין" נעשית על אחריותו, ולמשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד.

 

המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע ומסכים שאתר "אוריין" עושה שימוש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש של המשתמש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

 

'עוגיות' (Cookies) - הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר "אוריין" ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים באתר "אוריין" שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.