הפצה פנים ארצית
מעקב מהיר אחר משלוח
הכנס מספר הברקוד:
אנא המתן...
כניסה לפורטל לקוחות
לחץ על הכפתור >
תדירות השירות
לחץ על הכפתור >
כלים ומחשבונים
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.06.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.612 +0.055
אירו 4.0413 -0.333
ליש"ט 4.5194 -0.587
100 יין 3.337 +0.449
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
קישורים שימושיים

תנאי משלוח ותשלום

1.   א.  התנאים המפורטים להלן מהווים את תנאי ההתקשרות היחידים והבלעדיים שבין הלקוח    

           לבין החברה בקשר עם שירותי בלדרות שתעניק ללקוח מעת לעת ("השירותים").

      ב. הסכם ההתקשרות יחול בכל מקרה בו המשלוח (מסוג חבילה או מעטפה או משטח, להלן:        ("משלוח") הוזמן על ידי הלקוח. בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אם הזמין הלקוח   משלוח כאשר השולח בפועל ו/או הנמען הינם צד ג', או אם אישר הלקוח משלוח של צד ג' על    חשבונו. 

  ג.  כל הצעה הבנה, או הסכם קודם שנעשו בין הצדדים בקשר עם השירותים, בין בכתב ובין בע"פ, ולרבות אם נעשו על ידי נציגי החברה, בטלים. לא יהיה תוקף לכל שינוי, תיקון או ביטול של הסכם זה, אלא אם השינוי, התיקון או הביטול אושרו בכתב על ידי נציג מוסמך של החברה, תוך ציון מפורש כי תוקפם גובר על הסכם ההתקשרות.

2.  איסוף/מסירות משלוחים על ידי החברה יבוצעו בהתאם לאלפון הישובים של החברה, המתפרסם באתר האינטרנט של החברה www.orian.com, כפי שיעודכן ויהיה בתוקף מעת לעת ("אלפון הישובים"). בנוסף, החברה מציעה, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איסוף ו/או מסירת משלוחים גם בישובים אשר אינם נכללים באלפון הישובים ("ישובים נוספים").

3.  משלוחים יאספו וימסרו במועדים כדלקמן:

 א.  משלוחים יאספו, בכפוף לתדירות ההגעה ולימי האיסוף כפי שמופיעים באלפון הישובים, בימים  א'-ה' בין השעות 17:00-8:00 ובערבי חג בתאום מראש.

 ב.  מסירת משלוחים תתבצע, בכפוף לתדירות ההגעה ולימי האיסוף כפי שמופיעים באלפון הישובים,        בימים א'-ה' בין השעות 17:00-08:00, בכפוף לאמור להלן: 

(1) במסירה לבית עסק, יימסר המשלוח ביום העסקים העוקב ליום האיסוף;

(2) במסירה שאינה לבית עסק, יימסר המשלוח בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום האיסוף. 

להסרת ספק, ימי ו' ערבי חג, שבתות, חגים וימי שבתון לא יבואו במניין ימי העסקים כאמור.

בנוסף, בערבי חג ימסרו רק משלוחים שצוין על גבי תעודת המשלוח "פיזור ערב חג" וכן, סומנו במדבקת "פיזור ערב חג " מיוחדת של החברה.

ג.   מועדי מסירת המשלוחים המפורטים בסעיף 3ב זה אינם חלים על משלוח גוביינא מסוג מזומן, אשר יבוצע תוך פרק זמן סביר, לאור נהלי בטחון ובקרות מחשוביות וכספיות המבוצעים על ידי החברה בשל מהותו של משלוח זה

ד.  משלוחים מאת ו/או אל ישובים נוספים כהגדרתם לעיל, יאספו וימסרו במועדים ועל פי התנאים החלים אצל החברה לגבי ישובים אלה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

ה.  החברה לא תהיה אחראית לאיחורים באיסוף ו/או במסירת משלוחים הנגרמים בגין כתובת בלתי מדויקת או מסיבות הקשורות לשולח או לנמען או מנסיבות המהוות כוח עליון ו/או שאינן בשליטתה של החברה. 

4.  החברה תשמור אצלה למשך 90 ימים מהיום בו נמסר המשלוח לנמען את חתימת מקבל המשלוח. 

5.  א.  במידה והמשלוח לא נמסר לנמען מסיבה אשר אינה קשורה בחברה לאחר שלושה ניסיונות מסירה ו/או לא נדרש על ידי הנמען או שהלה מסרב לקבלו, יוחזר המשלוח ללקוח על חשבונו. אם יסרב הלקוח לקבל את המשלוח המוחזר, תהיה רשאית החברה, לאחר מתן הודעה בכתב ללקוח, לאחסן או למכור את המשלוח על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כאמור, לא תהיה ללקוח, לשולח (אם אינו הלקוח)  ולכל אדם או גוף כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכל אובדן, גניבה או נזק למשלוח וכן, בקשר לקבלת סכומים שיתקבלו בגין מכירת המשלוח כאמור.

    ב.  בכל מקרה בו לא נמסר המשלוח לתעודתו כאמור והחברה הסכימה, לבקשת הלקוח ו/או על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשאיר את המשלוח במחסני החברה, יישאר המשלוח במחסני החברה למשך תקופה שלא תעלה על 3 חודשים, והלקוח ישלם לחברה דמי אחסנה בגינו בסכום של 15 ₪ בתוספת מע"מ לכל יום אחסנה, החל מהיום בו נמסרה ללקוח הודעה על אי מסירת המשלוח כאמור. הסכום האמור צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת ההסכם.  

6.  א.  הלקוח מתחייב שלא למסור לחברה למשלוח תכשיטים, ציוד שביר, מתכות עדינות או יקרות, אבנים  יקרות, דברי אמנות, עתיקות, המחאות, ניירות ערך, מזומנים, מסמכים סחירים ודברי ערך דומים (להלן ביחד: "דברי ערך"), אלא אם ביטח הלקוח את דברי הערך בפוליסת ביטוח הכוללת סעיף ויתור על זכות שיבוב כלפי החברה, או אם דברי הערך נשלחו על אחריותו הבלעדית של הלקוח. להסרת ספק, בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או גניבה של דברי ערך כאמור, והלקוח פוטר את החברה ומשחרר אותה באופן מוחלט ובלתי חוזר, בשמו ובשם חליפיו ובאי כוחו, מכל אחריות כאמור.

 ב. בנוסף, הלקוח מתחייב שלא למסור לחברה למשלוח חומרים, ציוד או כלים מסוכנים או שעלולים להוות סיכון או לגרום נזק, לרבות חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993 (ביחד "חומרים מסוכנים"). אם למרות האמור לעיל נמסרו למשלוח חומרים מסוכנים כאמור, לא תהיה החברה אחראית לאובדן או גניבה שלהם, והלקוח פוטר את החברה ומשחרר אותה באופן מוחלט ובלתי חוזר, בשמו ובשם חליפיו ובאי כוחו, מכל אחריות כאמור

 ג.  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה אינה אחראית, והלקוח פוטר ומשחרר אותה באופן מוחלט ובלתי חוזר, בשמו ובשם חליפיו ובאי כוחו, מכל אחריות - לרבות רשלנות - לנוזלים, לדברים שבירים או ארוזים באריזה לקויה, לרבות משלוחים הדורשים הובלה בקירור או המועדים להינזק או להתקלקל, אלא אם נגנבו או אבדו מסיבה שאינה קשורה לטיבם, שאז תחול האחריות הרגילה של החברה לפי סעיף 7 להלן.

  ד.  היעדר אחריות החברה כאמור בסעיף 6 זה לעיל תחול בין אם יידע הלקוח את החברה בדבר הימצאותם של דברי ערך ו/או חומרים מסוכנים ו/או פרטים האמורים בסעיף 6.ג. לעיל ובין אם לאו. להסרת ספק, לא יהיה בקבלה על ידי החברה למשלוח של איזה מהדברים האמורים לעיל כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עימם אשר לא פורטה במפורש בסעיף 6 זה לעיל.

ה.  גרם משלוח כאמור בסעיף 6.ב. או 6.ג. נזק לצד ג' כלשהוא ו/או לחברה עצמה, ישפה הלקוח את החברה ויפצה אותה על כל נזק, הוצאה ותשלום שיגרמו לה ו/או שתידרש לשאת בהם בקשר עם כך, וזאת בתוך 14 ימים מיום שקיבל את דרישתה של החברה בכתב. 

 7.  א. אחריות החברה, עובדיה, מנהליה וכל הפועל בשמה ו/או מטעמה במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרותהן באחריות אישית והן באחריות שילוחית לפי כל דין, הן לפי חוזה, הן בנזיקין והן אחרת, לרבות רשלנות, תהיה מוגבלת בכל מקרה של אובדן או גניבה של המשלוח עד לסך של 1,000 כולל מע"מ או מחיר עלות המוצר שנשלח (כפי מצבו במועד המשלוח, ללא רווח גלום ובהתאם לחשבונית עלות שיציג הלקוח לחברה), כנמוך מבניהם

במקרה של אובדן או גניבה של משטח, תהיה אחריותה של החברה מוגבלת בהתאם לאמור לעיל עד לסך של 5,000 כולל מע"מ או מחיר עלות תכולת המשטח כפי שנשלח (כפי מצבו במועד המשלוח, ללא רווח גלום ובהתאם לחשבונית עלות שיציג הלקוח לחברה), כנמוך מבניהם

הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה שבו הוכיחה החברה כי הגניבה או האובדן נגרמו שלא עקב רשלנות החברה, שאז תהיה היא פטורה מכל תשלום שהוא

ב.  בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית בגין נזק כלשהו, בין נזק ישיר ובין נזק תוצאתי, למשלוח ולכל הקשור בו.

  ג.   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם כי אם ביקש השולח כי החברה תקבל מהנמען כנגד מסירת המשלוח המחאה בגוביינא להעברתה לשולח ו/או לכל אדם או גוף אחר ("המחאת הגוביינא"), אחריות החברה בגין אובדן או גניבת המחאת הגוביינא (אף אם נגבתה ע"י צד ג' כלשהו), מוגבלת עד לסך של 1,000 כולל מע"מ, ובלבד שהמחאת הגוביינא הינה המחאה משורטטת למוטב בלבד, משוכה ל: שם השולח בלבד (ללא המילה "פקודת"). אחריות החברה בקשר עם המחאת הגוביינא הינה אך ורק להעברתה (כפוף לקבלתה מהנמען) והחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לתוקפה, אפשרות גבייתה, סכומה, מועד פירעונה או כל פרט אחר הקשור בה. 

להסרת ספק, בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או גניבה של מזומנים כאמור בסעיף 6א. לעיל.

ד.  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם כי אם ביקש השולח כי החברה תקבל מהנמען ותעביר לשולח ו/או לכל אדם או גוף אחר תעודת משלוח כנגד מסירתו של המשלוח ("טופס חוזר"), לא תהיה החברה אחראית לאובדן או גניבת תעודת משלוח, אם מצוי בידי החברה אישור אחר בדבר מסירת המשלוח (ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור חותמת או חתימה על גבי אישור מסירה או על גבי טופס תפוצת המשלוחים של החברה). מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו, אחריות החברה בגין כל הקשור בתעודת המשלוח, ובכלל זה מחדל באיסופה, אובדנה או גניבתה, תהיה מוגבלת לסכום עד לסך של 1,000 כולל מע"מ.

ה.  אחרה החברה במסירת משלוח ליעדו במשך שני ימי  עסקים או יותר מעבר למועד הרלוונטי הנקוב בסעיף 3 לעיל אזי, למעט במקרה של איחור במסירת המשלוח שנגרם כתוצאה ישירה או עקיפה של איזה מהנסיבות המפורטות בסעיף 3.ה לעיל (אשר בגינו אין החברה אחראית כלל), יינתן ללקוח זיכוי מלא של דמי המשלוח ששולמו בפועל בגין אותו משלוח ופרט לכך לא תהיה ללקוח, לשולח (אם אינו הלקוח) או לכל אדם או גוף אחר כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם איחור במסירת המשלוח.

ו.  הלקוח מתחייב לשפות את החברה ולפצות אותה על כל נזק, הוצאה ותשלום שיגרמו לה ו/או שתידרש לשאת בהם ואשר הינם מעבר לאחריותה המפורשת על פי תנאי סעיף 7 זה, וזאת בתוך 14 ימים מיום שקיבל את דרישתה של החברה בכתב.

ז.  הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שבקביעת התעריפים בגין השירותים המוענקים לו על ידי החברה נלקחה על ידי החברה בחשבון, בין היתר, הגבלת האחריות וחלוקת הסיכונים המפורטת בסעיפים 6-7 לעיל, אשר בהיעדרם היה הלקוח נדרש לשלם סכומים גבוהים יותר בגין השירותים המוענקים לו כאמור.

8.  א.  הלקוח יודיע לחברה בכתב על במקרה של אי מסירה של משלוח בתוך 21 ימים ממועד מסירת המשלוח ע"י החברה. לאחר תום המועד האמור, לא תהיה החברה אחראית בכל הקשור או הנובע מגניבה או אובדן של המשלוח

ב.  החברה תסיים את בדיקתה לגבי כל תלונה על גניבה או אובדן כאמור בתוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה אודותיה או מיום המצאתם לידיה של אחרון המסמכים והפרטים הדרושים לה לבירורה של התלונה כאמור, כמאוחר מבניהם. לא נמסרו המסמכים והפרטים  כאמור לידי החברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד דרישת החברה, תהא החברה רשאית לגנוז את התלונה ולא תהיה לה אחריות כלשהי בקשר עם גניבה או אובדן של המשלוח כאמור.

9.  א.  מוסכם ומובהר כי דמי פירוט משלוחים, חשבונות החברה וכרטיס הלקוח בהנהלת החשבונות של החברה יהיו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם, לרבות הסכום הקצוב הנקוב בהם. לא הודיע הלקוח בכתב, בתוך 7 ימים ממועד קבלת החשבון מהחברה, על התנגדותו לפירוט המשלוחים המופיע בחשבון ו/או החיוב בגינם, יהווה החשבון ראיה לאמיתות תוכנו והלקוח יהיה מנוע מלהעלות כל טענה נגד החשבון וכל פרט האמור בו. 

ב.  הלקוח מתחייב לשלם את חשבונות החברה במלואם ובמועדם והוא לא יהא רשאי לקזז מהם סכום כלשהו אלא אם קיבל לכך את הסכמת החברה מראש ובכתב או כנגד זיכויים שיוצאו, אם יוצאו לו, ע"י החברה. 

ג.  בגין כל חשבון שלא יפרע במועדו ישלם הלקוח לחברה ריבית פיגורים בשיעור של פריים + 3% בגין התקופה שמהמועד הקבוע לתשלום החשבון ועד למועד התשלום בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת שתעמוד לחברה כנגד הלקוח.

ד.  בנוסף תהא החברה רשאית לעכב ברשותה משלוחים ו/או מסמכים של הלקוח שהגיעו ו/או שיגיעו לחברה והמצויים בחזקתה של החברה ו/או מי מטעמה, להבטחת הפירעון המלא של כל יתרת חובו של הלקוח כלפי החברה, הנובע מכל השירותים שתעניק ו/או העניקה החברה ללקוח, בין אם החוב נובע מהמשלוחים ו/או המסמכים המעוכבים ובין אם לאו, בין אם מדובר בחוב קיים ובין אם מדובר בחוב עתידי. החברה תודיע ללקוח בכתב על המשלוחים המעוכבים בחצריה ותנקוב בסכום החוב כנגדו מעוכבים המשלוחים. אם בתוך 30 ימים מיום משלוח ההודעה לא שילם הלקוח את חובו כאמור (בצירוף כל חוב נוסף שהצטבר ממועד הודעת החברה ללקוח), תהא החברה רשאית, והלקוח מייפה בזאת את כוחה באופן מוחלט ובלתי חוזר, ללא הזדקקות לפניה לבית המשפט או הוצאה לפועל, למכור את המשלוחים המעוכבים כאמור או חלק מהם ולהיפרע מתמורתם לכיסוי חובו של הלקוח כלפיה. כל יתרת חוב שתיוותר (אם תיוותר) לאחר שנפרעה החברה מתמורת מכירת המשלוחים המעוכבים תשולם באופן מידי על ידי הלקוח וכל יתרת זכות שתיוותר (אם תיוותר) מעבר לסכום החוב ולהוצאות גבייתו תוחזר ללקוח. להסרת ספק, מובהר כי זכות החברה כאמור בסעיף 9.ד זה הינה בנוסף על כל זכות עיכבון הנתונה לה על פי כל דין. 

 10.  כתובתו של הלקוח לצורך משלוח הודעות, לרבות מסירה של כתבי בית דין, תהיה כמפורט בהסכם ההתקשרות   וכל הודעה שתשלח ללקוח בדואר רגיל תחשב כאילו נתקבלה בידי הלקוח 3 ימים מיום משלוחה מבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, במועד מסירתה.

 
שילוח בינלאומי
למעקב שילוח בינלאומי לחץ על הכפתור >
פריסה עולמית
הודעות ועדכונים
×